DWDz stwarza warunki do rozwijania zainteresowań, uzdolnień, uczy samodzielności oraz współżycia w grupie. Całokształtem życia w DWDz kieruje dyrektor wraz z osobą prowadzącą turnus oraz z całym zespołem Rady Pedagogicznej.

TWOJE PRAWA:

1. Kadra Pedagogiczna zapewnia Ci opiekę wychowawczą i bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi przejawami przemocy.
2. Opiekę medyczną zapewnia Ci pielęgniarka.
3. Masz okazję rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, wykazywania inwencji twórczej poprzez uczestnictwo w proponowanych zajęciach.
4. Masz możliwość wpływania na życie placówki poprzez pracę w Samorządzie turnusu.
5. Masz prawo do życzliwego, podmiotowego traktowania, ochrony i poszanowania godności osobistej.
6. Swobodnie wyrażaj swoje myśli i przekonania z zachowaniem szacunku wobec innych osób.
7. Korzystaj z urządzeń, pomieszczeń i sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.
8. Twoje sukcesy i osiągnięcia będą zauważone i nagrodzone.
9. Masz prawo do składania skarg, wniosków i odwołania się od kary do koordynatora turnusu lub Dyrektora DWDz celem ich rozpatrzenia.

TWOJE OBOWIĄZKI:

1. Przestrzegaj regulaminów obowiązujących w DWDz oraz BHP i przeciw pożarowych.
2. Dbaj o bezpieczeństwo własne i innych. Bezzwłocznie powiadamiaj o każdym przypadku mogącym stanowić zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa przebywających w obiekcie osób i ich mienia.
3. Podporządkuj się poleceniom nauczycieli DWDz oraz innych pracowników placówki.
4. Uczestnicz we wszystkich organizowanych zajęciach.
5. Przestrzegaj zasad kulturalnego zachowania i z szacunkiem odnoś się do rówieśników i osób starszych.
6. Szanuj przekonania i poglądy innych ludzi
7. Dbaj o schludny wygląd oraz czystość i porządek we wszystkich pomieszczeniach DWDz.
8. Szanuj mienie placówki i dbaj o wszystkie jego urządzenia. Pamiętaj, że ponosisz materialną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
9. Bezwzględnie przestrzegaj ciszy nocnej w godzinach ustalonych: 21:30 – 7:00.
10. Przekaż telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny na czas ciszy nocnej do depozytu nauczyciela.
11. W przypadku przywiezienia wartościowych rzeczy dbaj i odpowiednio je zabezpiecz przed ich zniszczeniem lub utratą. Pracownicy DWDz nie ponoszą odpowiedzialności w sytuacji ich zaginięcia lub zniszczenia.

ZAKAZY:

1. Nie stosuj żadnych form przemocy fizycznej i psychicznej.
2. Nie używaj wulgarnych wyrazów, zwrotów lub gestów.
3. Nie oddalaj się samowolnie od grupy i nie wychodź poza otoczenie budynku.
4. Nie przywoź drobnego sprzętu elektrycznego (czajniki, tostery, opiekacze, prostownice, itp.).
5. Kategorycznie zabraniamy Ci:
a) stosowania, posiadania i rozprowadzania narkotyków, leków i innych środków odurzających,
b) picia napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu i e-papierosów,
c) kradzieży.

NAGRODY I KARY

1. Uczestnicy turnusów otrzymują nagrody za:
a) osiągnięcia sportowe,
b) osiągnięcia w konkursach,
a) pracę w Samorządzie turnusu,
b) wzorową i przykładną postawę i kulturę osobistą.

2. Formy nagradzania:
a) pochwała udzielona przez wychowawcę na forum grupy,
b) pochwała udzielona przez koordynatora turnusu w obecności wszystkich uczestników,
c) nagrody rzeczowe i dyplomy.
3. Stosowane kary:
a) upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę,
b) nagana udzielona przez koordynatora turnusu lub dyrektora DWDz,
c) pisemne lub telefoniczne powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych), szkoły
a w razie potrzeby innych organów o niewłaściwym zachowaniu wychowanka,
d) dyscyplinarne odesłanie wychowanka do domu.

4. Dyscyplinarne odesłanie wychowanka do domu następuje w sytuacji:
a) posiadania, rozprowadzania i używania narkotyków, leków i innych środków odurzających,
b) picia napojów alkoholowych,
c) palenia tytoniu,
d) kradzieży,
e) zachowań agresywnych,
f) samowolnego oddalenia się od grupy lub wyjścia z placówki,
g) niszczenia mienia należącego do innych uczestników turnusu lub będącego własnością placówki.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.01.2019