Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej jest publiczną placówką oświatową całoroczną, całodobową zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego
i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.  

Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej
Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej

W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych realizujemy tematykę następujących opracowań edukacyjnych : turystyczno-krajoznawczych, przyrodniczo-ekologicznych, rekreacyjno-sportowych, regionalnych i patriotycznych oraz kulturalno-oświatowych.

Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej
Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.