Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej jest publiczną placówką oświatową całoroczną, całodobową zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego
i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. DWDz działa w oparciu o statut, program profilaktyczno-wychowawczy

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka we współpracy z lekarzem w Ośrodku Zdrowia. 

Dziecko powinno posiadać odpowiednią ilość lekarstw w przypadku schorzeń wymagających stałego leczenia wraz z opisem ich dawkowania. Dotyczy to również choroby lokomocyjnej.

Rezerwacji należy dokonywać drogą telefoniczną z pisemnym potwierdzeniem.

Obowiązkowe dokumenty to: pismo-rezerwacja, lista uczestników (2 egzemplarze wg wzoru potwierdzona przez dyrektora), karta kwalifikacyjna uczestnika turnusu oraz oświadczenie wypełnione przez rodziców i młodzież klas VII, VIII i ponadpodstawowych. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie dzieci i młodzieży z regulaminem uczestnika turnusu.

Po przyjeździe do placówki dzieci i młodzież dzielimy na grupy wychowawcze.

Każdy turnus ma swój plan pracy dostosowany do pory roku, wieku, zainteresowań dzieci i młodzieży, uwzględniający założenia ramowego programu wypoczynku. Dla nauczycieli przyjeżdżających z klasą przewidujemy pracę dydaktyczną z dziećmi oraz udział w wycieczkach. Nauczyciel przyjeżdżający z klasą (1 osoba do klasy) ma gwarantowany bezpłatny pobyt.

Zapewniamy 4 posiłki dziennie przygotowane zgodnie ze standardami żywienia dzieci: śniadanie, obiad, kolacja oraz drugie śniadanie lub podwieczorek w zależności od charakteru turnusu.

Rodzice dzieci, które są na diecie proszeni są o kontakt z intendentem DWDz (18 33 17 006 – wew. 25)
2 tygodnie przed przyjazdem grupy.

Na czas ciszy nocnej ze względu na higienę snu dzieci przekazują telefony komórkowe do depozytu nauczycielom.

Warunki płatności za pobyt :

* 20 % opłaty za turnus wpłacane na miesiąc od przyjęcia pisemnej rezerwacji na konto DWDz
* 60 % opłaty na miesiąc przed rozpoczęciem turnusu również na konto DWDz

Pozostała kwota płatna w dniu przyjazdu w kasie placówki.