Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej jest publiczną placówką oświatową całoroczną, całodobową zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego
i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.

Organem prowadzącym jest Powiat Limanowski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. DWDz działa w oparciu o statut, program profilaktyczno-wychowawczy

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną. Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka we współpracy z lekarzem w Ośrodku Zdrowia. 

Dziecko powinno posiadać odpowiednią ilość lekarstw w przypadku schorzeń wymagających stałego leczenia wraz z opisem ich dawkowania. Dotyczy to również choroby lokomocyjnej.

Rezerwacji należy dokonywać drogą telefoniczną z pisemnym potwierdzeniem. 

Obowiązkowe dokumenty to: pismo-rezerwacja, lista uczestników (2 egzemplarze wg wzoru potwierdzona przez dyrektora), karta kwalifikacyjna uczestnika turnusu oraz oświadczenie wypełnione przez rodziców i młodzież klas VII, VIII i ponadpodstawowych. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie dzieci i młodzieży z regulaminem uczestnika turnusu. 

Po przyjeździe do placówki dzieci i młodzież dzielimy na grupy wychowawcze.

Opieka kadry pedagogicznej Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej rozpoczyna się w momencie wprowadzenia uczniów do budynku DWDz o wcześniej ustalonej godzinie, a kończy się z chwilą ostatecznego opuszczenia budynku DWDz.

Każdy turnus ma swój plan pracy dostosowany do pory roku, wieku, zainteresowań dzieci i młodzieży, uwzględniający założenia ramowego programu wypoczynku.   Zajęcia w poszczególnych turnusach są realizowane według ramowego rozkładu dnia. Dla nauczycieli przyjeżdżających z klasą przewidujemy pracę dydaktyczną z dziećmi oraz udział w wycieczkach. Nauczyciel przyjeżdżający z klasą ponosi koszty żywienia.

W okresie wakacji DWDz organizuje kolonie letnie, których program każdego roku jest zróżnicowany oraz poszerzony o dodatkowe wycieczki piesze i autokarowe, realizowane wymiennie  m.in. do: Rabki, Zakopanego, Szaflar, Inwałdu, Szczyrzyca, Limanowej, Szczawnicy.

Zapewniamy 4 posiłki dziennie przygotowane zgodnie ze standardami żywienia dzieci: śniadanie, obiad, kolacja oraz drugie śniadanie lub podwieczorek w zależności od charakteru turnusu.

Rodzice dzieci, które są na diecie proszeni są o kontakt z sekretariatem 2 tygodnie przed przyjazdem grupy.

Na czas ciszy nocnej ze względu na higienę snu dzieci przekazują telefony komórkowe do depozytu nauczycielom.

Warunki płatności za pobyt :

* 20 % opłaty za turnus wpłacane na miesiąc od przyjęcia pisemnej rezerwacji na konto DWDz
* 60 % opłaty na miesiąc przed rozpoczęciem turnusu również na konto DWDz

Pozostała kwota płatna w dniu przyjazdu w kasie placówki.