KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej nr 205 ; 34 – 735 Niedźwiedź (tel. 18-33-17-006, e-mail: dwdz@dwdz.pl) zwany dalej Administratorem;

2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 18 33 17 006 lub e-mail: iod.sr@dwdz.pl

3. Administrator w terminie określonym przepisami prawa powoła Inspektora Danych Osobowych, którego dane zostaną udostępnione, do tego czasu we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem (dane pkt 1)

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • Prawidłowej realizacji przez Dom Wczasów Dziecięcych zadań określonych ustawowo jak i w statucie tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt c i e RODO
  • zawarcia i wykonania umów jakie mogą być zawierane w związku i w ramach zadań wykonywanych przez Dom Wczasów Dziecięcych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane są konieczne w celu wystawienia dokumentów finansowo księgowych, kontaktu w celu ustalenia szczegółów realizowanej umowy, a także w celu ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.

5. jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę w innych celach wyraźnie w zgodzie określonych tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań, pracownicy AD w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, podmioty przetwarzające na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich zleceń dla AD.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a także archiwizacji, a jeśli dane przetwarzane były na podstawie zgody najpóźniej do czasu jej cofnięcia bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na jej podstawie;

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w większości wymagane w celu realizacji przez Dom Wczasów Dziecięcych jako podmiot publiczny zadań określonych ustawowo jak i w statucie. W zakresie szerszym niż jest to niezbędne dla realizacji zadań publicznych, bądź umów wykonywanych przez Dom Wczasów Dziecięcych dane zawsze zbierane są na podstawie dobrowolnej zgody, o jaką osoba której dane dotyczą jest pytana.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej jest publiczną placówką oświatową, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty.

DWDz działa w oparciu o statut, program profilaktyczno-wychowawczy. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

Dysponujemy wysoko kwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Działamy przez cały rok organizując turnusy dla dzieci i młodzieży. Posiadamy kartę kwalifikacyjną obiektu.

W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych realizujemy tematykę następujących opracowań edukacyjnych : turystyczno-krajoznawczych, przyrodniczo-ekologicznych, rekreacyjno-sportowych, regionalnych i patriotycznych oraz kulturalno-oświatowych.

Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka we współpracy z lekarzem w Ośrodku Zdrowia.

Każdy turnus ma swój plan zajęć dostosowany do pory roku, wieku, zainteresowań dzieci i młodzieży.

Po przyjeździe do placówki dzieci i młodzież dzielimy na grupy wychowawcze. Każda grupa ma swojego stałego wychowawcę oraz wychowawców zmieniających się. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w zespołach klasowych.

Dla nauczycieli przyjeżdżających z klasą przewidujemy pracę dydaktyczną z dziećmi oraz udział w wycieczkach. Nauczyciel przyjeżdżający z klasą – 1 osoba do klasy – bezpłatnie.

Istnieje możliwość przyjazdu klasy bez nauczyciela ze szkoły macierzystej.

Zapewniamy 4 posiłki dziennie przygotowane zgodnie ze standardami żywienia dzieci: śniadanie, obiad, kolacja oraz drugie śniadanie lub podwieczorek w zależności od charakteru turnusu.

ROZKŁAD DNIA

Rezerwacji należy dokonywać drogą telefoniczną z pisemnym potwierdzeniem.

Obowiązkowe dokumenty to: lista uczestników (2 egzemplarze wg wzoru potwierdzona przez dyrektora), karta kwalifikacyjna uczestnika turnusu jak również zapoznanie się z regulaminem uczestnika turnusu.

Na czas ciszy nocnej ze względu na higienę snu dzieci przekazują telefony komórkowe nauczycielom.

Rodzice i młodzież wypełniają oświadczenie, które należy dołączyć do karty kwalifikacyjnej.

Warunki płatności za pobyt :
* 20 % opłaty za turnus wpłacane po przyjęciu potwierdzonej rezerwacji na konto DWDz
* 60 % opłaty na miesiąc przed rozpoczęciem turnusu również na konto DWDz
Pozostała kwota płatna w dniu przyjazdu w kasie placówki.