Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej jest publiczną placówką oświatową, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty.

DWDz działa w oparciu o statut, program wychowawczy, program profilaktyczny. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

Dysponujemy wysoko kwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Działamy przez cały rok organizując turnusy dla dzieci i młodzieży. Posiadamy kartę kwalifikacyjną obiektu.

W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych realizujemy tematykę następujących opracowań edukacyjnych : turystyczno-krajoznawczych, przyrodniczo-ekologicznych, rekreacyjno-sportowych, regionalnych i patriotycznych oraz kulturalno-oświatowych.

Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka we współpracy z lekarzem w Ośrodku Zdrowia.

Każdy turnus ma swój plan zajęć dostosowany do pory roku, wieku, zainteresowań dzieci i młodzieży.

Po przyjeździe do placówki dzieci i młodzież dzielimy na grupy wychowawcze. Każda grupa ma swojego stałego wychowawcę oraz wychowawców zmieniających się. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w zespołach klasowych.

Dla nauczycieli przyjeżdżających z klasą przewidujemy pracę z dziećmi w wymiarze 2,5 godziny zajęć dydaktycznych dziennie oraz udział w wycieczkach. Nauczyciel przyjeżdżający z klasą – 1 osoba do klasy – bezpłatnie.

Istnieje możliwość przyjazdu klasy bez nauczyciela ze szkoły macierzystej.

Zapewniamy 4 posiłki dziennie przygotowane zgodnie ze standardami żywienia dzieci: śniadanie, obiad, kolacja oraz drugie śniadanie lub podwieczorek w zależności od charakteru turnusu.

ROZKŁAD DNIA

Rezerwacji należy dokonywać drogą telefoniczną z pisemnym potwierdzeniem.

Obowiązkowe dokumenty to: lista uczestników (2 egzemplarze wg wzoru potwierdzona przez dyrektora), karta kwalifikacyjna uczestnika turnusu jak również zapoznanie się z regulaminem uczestnika turnusu.

Na czas ciszy nocnej ze względu na higienę snu dzieci przekazują telefony komórkowe nauczycielom.

Rodzice i młodzież wypełniają oświadczenie, które należy dołączyć do karty kwalifikacyjnej.

Warunki płatności za pobyt :
* 20 % opłaty za turnus stanowiące zaliczkę wpłacane po przyjęciu potwierdzonej rezerwacji na konto DWDz
* 75 % na miesiąc przed rozpoczęciem turnusu również na konto DWDz.
Pozostała kwota płatna w dniu przyjazdu w kasie placówki.