Dom Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej jest publiczną placówką oświatową, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty.

DWDz działa w oparciu o statut, program wychowawczy, program profilaktyczny. Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Limanowej, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

Dysponujemy wysoko kwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Działamy przez cały rok organizując turnusy dla dzieci i młodzieży. Posiadamy kartę kwalifikacyjną obiektu.

W ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych realizujemy tematykę następujących opracowań edukacyjnych : turystyczno-krajoznawczych, przyrodniczo-ekologicznych, rekreacyjno-sportowych, regionalnych i patriotycznych oraz kulturalno-oświatowych.

Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka we współpracy z lekarzem w Ośrodku Zdrowia.

Każdy turnus ma swój plan zajęć dostosowany do pory roku, wieku, zainteresowań dzieci i młodzieży.

Po przyjeździe do placówki dzieci i młodzież dzielimy na grupy wychowawcze. Każda grupa ma swojego stałego wychowawcę oraz wychowawców zmieniających się. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w zespołach klasowych.

Dla nauczycieli przyjeżdżających z klasą przewidujemy pracę z dziećmi w wymiarze 2,5 godziny zajęć dydaktycznych dziennie oraz udział w wycieczkach. Nauczyciel przyjeżdżający z klasą – 1 osoba do klasy – bezpłatnie.

Istnieje możliwość przyjazdu klasy bez nauczyciela ze szkoły macierzystej.

Zapewniamy 4 posiłki dziennie przygotowane zgodnie ze standardami żywienia dzieci: śniadanie, obiad, kolacja oraz drugie śniadanie lub podwieczorek w zależności od charakteru turnusu.

ROZKŁAD DNIA

Rezerwacji należy dokonywać drogą telefoniczną z pisemnym potwierdzeniem.

Obowiązkowe dokumenty to: lista uczestników (2 egzemplarze wg wzoru potwierdzona przez dyrektora), karta kwalifikacyjna uczestnika turnusu jak również zapoznanie się z regulaminem uczestnika turnusu.

Na czas ciszy nocnej ze względu na higienę snu dzieci przekazują telefony komórkowe nauczycielom.

Na czas ciszy nocnej ze względu na higienę snu dzieci przekazują telefony komórkowe nauczycielom.

Rodzice i młodzież wypełniają oświadczenie, które należy dołączyć do karty kwalifikacyjnej.

Warunki płatności za pobyt :
* 20 % opłaty za turnus stanowiące zaliczkę wpłacane po przyjęciu potwierdzonej rezerwacji na konto DWDz
* 75 % na miesiąc przed rozpoczęciem turnusu również na konto DWDz.
Pozostała kwota płatna w dniu przyjazdu w kasie placówki.